Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i adaptacji wybranych pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 180682 – 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe Nr 36 , ul. Św. Mikołaja 9, 15-419 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 74 24 301, faks 85 74 24 301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: przedszkole samorządowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i adaptacji wybranych pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Białymstoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, służące adaptacji Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku do dalszej realizacji programu pn. Innowacja programowo-organizacyjna według koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, i polegające na:

1. adaptacji i remoncie sali dydaktyczno-rekreacyjnej o pow. 39,6 m2 na parterze,
2. remoncie sali dydaktycznej nr 1 o pow. 39,4 m2 na I piętrze,
3. remoncie sali dydaktycznej nr 2 o pow. 45,6 m2 na I piętrze,
4. remoncie łazienki nr 1, o pow. 14,21 m2 na I piętrze,
5. remoncie korytarza przy łazience nr 1 o pow. 6,3 m2 na I piętrze,
6. remoncie jadalni nr 1 o pow. 31,0 m2 na I piętrze,
7. remoncie sali dydaktycznej nr 3 o pow. 46,30 m2 na I piętrze,
8. remoncie sali dydaktycznej nr 4 o pow. 38,80 m2 na I piętrze,
9. remoncie łazienki nr 2 o pow. 14,21 m2 na I piętrze
10. remoncie korytarza przy łazience nr 2 o pow. 6,30 m2 na I piętrze
11. remoncie jadalni nr 2 o pow. 31,0 m2 na I piętrze,
12. remoncie klatki schodowej A o pow. 15,19 m2,
13. remoncie klatki schodowej B o pow. 12,38 m2.
Roboty będą polegały m.in. na:
1) rozebraniu ścianek działowych, zerwaniu posadzek, obiciu ścian z desek, rozebraniu posadzki z mozaiki, wykładziny ścian z płytek, wykuciu ościeŜnic drzwiowych, wykuciu otworów w ścianach, wywiezieniu i utylizacji gruzu z rozbiórki, zamurowaniu otworów, montażu ścianek z płyt g-k na rusztach metalowych, wykonaniu nowych tynków, przetarciu istniejących tynków wewnętrznych, wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowaniu ścian i sufitów, malowaniu balustrad, wykonaniu pochwytu drewnianego, licowaniu ścian płytkami, wykonaniu warstw wyrównujących z zapraw samopoziomujących, izolacji z folii w płynie i ułożeniu posadzek z deszczułek, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu, szlifowaniu lastrico, ułożeniu posadzek z gresu, posadzek z PCV i cokołów, obsadzeniu drzwi, wykonanie obudów grzejnikowych, montaż przegród łazienkowych,
2) demontażu wanny, baterii wannowych i umywalkowych, ustępu z miską fajansową, umywalki, rurociągu i zaworu, montażu zlewów z doprowadzeniem wody i odpływu, montażu baterii, brodzika, z doprowadzeniem wody i odpływu oraz baterii prysznicowej, montażu miski ustępowej
3) wymianie opraw żarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
· Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.30-5, 45.11.11.00-9, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: niewymagane
III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, polegających na wykonywaniu robót budowlanych o łącznej wartości min. 400 000 zł brutto. Wykaz winien wskazywać rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania prac, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem.

· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
2) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
3) siły wyższej. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie złoŜy Zamawiającemu na piśmie uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.
Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w ust. 1 w następujących przypadkach:
1) wystąpienia robót zamiennych,
2) zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które spowodują zmianę wartości umowy, na podstawie zatwierdzonych protokołów konieczności,
3) zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedszkolak-na-diecie.blog.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Samorządowe Nr 36 15-419 Białystok ul. Św. Mikołaja 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2010 godzina 15:15, miejsce: Przedszkole Samorządowe Nr 36 (sekretariat) 15-419 Białystok ul. Św. Mikołaja 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

siwz przedszkole.pdf

załączniki do siwz przedszkole.pdf

szczegółowe specyfikacje techniczne.pdf

przedmiar.pdf

dokumentacja.zip(17 MB)

Komentarze są wyłączone.

Skip to content