REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Zapisy do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach będą odbywały się w dniach 25 marca do 15 kwietnia 2013 w godzinach podanych indywidualnie w każdym przedszkolu/szkole.

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2013/2014 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

3. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać od 1 do 5 przedszkoli samorządowych /oddziałów przedszkolnych w wybranej szkole podstawowej, w preferowanej przez siebie kolejności.

 

Terminarz rekrutacji:

 • do 22 marca 2013 r.rodzice dzieci potwierdzają kontynuację uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne w danym przedszkolu/szkole w roku szkolnym 2013/2014

 • 25 marca – 15 kwietnia 2013 r.przyjmowanie kart zapisu

 • 19 kwietnia 2013 r. godz. 15.00 ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci przyjętych wywieszane w placówkach uczestniczących w rekrutacji, Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołęuzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

 • do 26 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00 podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Kartę zapisu. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić odręczniekarty będą do pobrania w każdym przedszkolu od 25 marca 2013 r. Niezależnie od sposobu wypełnienia Karty zapisu (odręcznie bądźformie wydruku komputerowego) należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanej przez rodzica jako pierwszej). Niezłożenie w terminie do 15 kwietnia 2013 r. wypełnionej Karty zapisu do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice składają tylko jedną Kartę zapisu (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości Kart spowoduje zapisanie Karty tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jej akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych kart zostaje automatycznie zablokowane.

Uwaga:

Rekrutacją objęte dzieci z rocznika 2010 – 2007.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji traktowane jednakowo, o przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

II. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacjirodzice składają jedynie deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniuprzedszkolu/szkole podstawowej umowy na kolejny rok szkolny.

III. Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Miastem Białystok.

Rodzice dzieci zamieszkujących poza Białymstokiem mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok po zakończeniu rekrutacji (od 1 września 2013r.), pod warunkiem, że gmina, na terenie, której zamieszkują, wyrazi zgodę na ponoszenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu białostockim oraz jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

IV. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, Rodzic jest zobowiązany wypełnić Kartę zapisu (może też poprosić dyrektora przedszkola, do którego dziecko dotychczas uczęszczawygenerowanie takiej karty ze zaktualizowanymi danymi). Po podpisaniu Karty zapisu składa w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako placówkę pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejscedotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Podpisywanie umów w sprawie korzystania przez dziecko z usług przedszkola samorządowego – do godz. 15:00, 26 kwietnia 2013 r.

Niepodpisanie umowy w podanym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

Dane zamieszczane w Karcie zapisu dotyczą dwóch obszarów:

dane osobowe dziecka:

 1. pesel dziecka, imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkaniasłużą identyfikacji dziecka,

 2. dane dodatkowe o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko spoza gminy) – zaznaczenie tych danych jest równoznaczne ze zmianą trybu wprowadzania karty zapisu,

 3. wybrane przedszkola/szkołyinformacja o preferencjach co do zapisu dziecka do wybranych placówek (uwaga: kolejność wyboru placówek ma znaczenie w procesie rekrutacji)

 4. dane dotyczące pobytu w przedszkolu/szkole pomocne w przyporządkowaniu dziecka do grupy,

dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:

 1. imiona, nazwiska, adresy zamieszkaniadane identyfikują rodziców, służą weryfikacji zaznaczonych kryteriów naboru,

 2. dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) – służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka;

Dane te przechowywane w systemie, w przypadku dostania się dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole.

Dane zamieszczane w części formularza dot. zapisu kryteriów rekrutacji wykorzystywane tylkoprocesie naboru.

Kryteria główne ustalone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkól do innych (Dz.U. Nr 26 poz. 232) – zaznaczenie jednego z tych kryteriów powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
w pierwszej kolejności.

Kryteria dodatkowe – obowiązujące w przedszkolach samorządowych na terenie Miasta Białegostoku – suma punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka
w odpowiednim  miejscu na liście. Kryteria dodatkowe zostały ustalone w ramach konsultacji
z dyrektorami przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych kryteriów:

 „Dziecko realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne” W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. poz. 176)

W przypadku zaznaczenia kryterium „Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego”, potwierdzeniem jest:

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny
(np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją
o rozwodzie, akt zgonu),

– wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,

– zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego samotnie zamieszkałego/zameldowanego prowadzącego samotnie gospodarstwo domowe, będącego:

– stanu wolnego,

– w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,

– osobą rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

– osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności.

 

Dla „dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 

– orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

– orzeczenie i całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

– orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 r.,

– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności
do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

 

Dla „dziecka, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą”
potwierdzeniem jest pieczęć zakładu pracy na karcie zgłoszenia wraz z podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia danych pracownika lub jeden
z dokumentów:

– zaświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej),

– umowa o pracę,

– umowa cywilnoprawna,

– zaświadczenie z uczelni o studiach w systemie dziennym.

 

Dla dziecka, którego rodzice wskazują „kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

– zaświadczenie lekarskie,

– zaświadczenie rodziców pracujących do późnych godzin wieczornych, itp.

 

Dla „dziecka z rodziny wielodzietnej” potwierdzeniem jest – odpis aktu urodzenia.

 

Pod pojęciem rodziny wielodzietnej należy rozumieć członków rodziny, którzy są zameldowani i zamieszkują na terenie miasta Białegostoku oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, składające się z co najmniej trojga dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 26 roku życia i rodziców/rodzica, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się także rodzinę zastępczą zamieszkującą na terenie miasta Białegostoku albo na terenie innych powiatów, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci pochodzących z miasta Białegostoku.

 

Dla „dziecka, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności” potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Dla „dziecka z rodziny wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego, zagrożonego umieszczeniem w zastępczych formach opieki” potwierdzeniem jest zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

Za rzetelność wskazanych w Karcie zgłoszenia danych odpowiada rodzic/prawny opiekun. Ujawnienie niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych skutkuje karą umowną
w kwocie 1.000 zł i rozwiązaniem umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego w Białymstoku.

 

Za weryfikację danych odpowiedzialny jest dyrektor placówki, do której zostaje złożona Karta zapisu. Dyrektor może zażądać także przedstawienia innych dokumentów potwierdzających dane zapisane
w Karcie zapisu.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności!

Uwaga:

 

Bardzo prosimy o przemyślane składanie deklaracji dotyczących długości pobytu dziecka
w przedszkolu (5 godz. lub 5godz. + 4godz.), gdyż zmiana deklaracji w ciągu roku nie będzie możliwa, poza wyjątkowymi przypadkami losowymi (utrata pracy)

Kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

Kryteria główne

punkty

 1.  

dziecko 5 i 6-letnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

204

 1.  

dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

203

 1.  

dziecko matki lub ojca wobec której/którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

202

 1.  

dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

201

 

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

punkty

5.

dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, i wymaga ono zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego 9 – cio godzinnego (5 godz. + 4 godz.).

140

6.

dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, i wymaga ono opieki w wymiarze 5 godzin.

70

7.

rodzeństwo dziecka, które uczęszcza już do przedszkola I wyboru

26

8.

co najmniej dwoje dzieci zgłaszanych po raz pierwszy do przedszkola

13

9.

dziecko/dzieci z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci)

11

10.

dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

10

11.

kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola

4

12.

dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

3

13.

dziecko z rodziny wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego, zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

2

14.

dziecko repatriantów

1

 

Kryteria główne (1 – 4) – zgodne ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.)

 

Kryteria dodatkowe (5 – 14) – obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Białystok

Komentarze są wyłączone.

Skip to content