Projekt unijny „Od zmysłów do pojęć” 2020/2022

Projekt unijny „Od zmysłów do pojęć” 2020/2022

Miasto Białystok otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. ,,Od zmysłów do pojęć”. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori. Wartość projektu wynosi 419 131,25 zł w tym dofinansowanie 356 261,56 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2020 r., koniec zaś zaplanowano na 30.08.2022 r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 130 dzieci uczęszczających do przedszkola kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia
i zainteresowania. Wsparciem w postaci szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych zostanie objętych także 18 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Dokumenty rekrutacyjne tzn. regulamin rekrutacji oraz kwestionariusz i deklaracje zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem dostępne są bezpośrednio w grupach przedszkolnych.

UWAGA! Z uwagi na obecnie wprowadzone w placówkach przedszkolnych reżimy sanitarne spowodowane panującą pandemią COVID-19, rekrutacja na dane zajęcia będzie ograniczała się do istniejących grup przedszkolnych, nie ma możliwości łączenia dzieci z różnych grup w ramach realizacji zajęć projektowych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu pod numerem telefonu 537 006 305 lub na adres mailowy: przedszkolesamorzadowenr36@gmail.com.

Projekt „Od zmysłów do pojęć” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Komentarze są wyłączone.

Skip to content