Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole-montessori.com.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku Św. Mikołaja 9
15-419 Białystok
tel. 85 742 43 01
e-mail: ps36@um.bialystok.pl
Data publikacji strony internetowej: 26.10.2009r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych. Powody wyłączenia:
• strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
• administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z placówką. Proponowaną formą kontaktu to adres poczty elektronicznej ps36@um.bialystok.pl

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 85 742 43 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Placówka udostępnia niżej wymienione sposoby kontaktu.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • wysłać e-mail na adres: ps36@um.bialystok.pl,
  • wysłać faks na numer: 85 742 06 02,
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: . 85 742 43 01,
  • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie placówki w godzinach urzędowania.

W kontakcie z naszą placówką osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z:pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w przedszkolu.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Dostępność architektoniczna:

1. Budynek posiada 3 wejścia od strony ulicy Św. Mikołaja.
2. Aby dostać się do budynku wejściem głównym, należy pokonać schody, następnie drzwi wejściowe do przedsionka – otwierane ręcznie, następnie drzwi do holu głównego – otwierane ręcznie. Przed wejściem do przedszkola znajduje się pochylnia jednak nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Przy wszystkich drzwiach wejściowych można korzystać z dzwonka.
4. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.
5. Budynek składa się z 2 części: parter oraz piętro. Chcąc dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
6. Część administracyjna znajduje się na pierwszym piętrze.
7. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
8. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
9. Na parkingu, w pobliżu budynku przedszkola znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
10. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.
11. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
12. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content