Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

odbywać się będzie w dniach od 6 kwietnia 2017r do 13 kwietnia 2017r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i oświadczenia dostępne będą:

  • od 6 kwietnia 2017 r. w budynku przedszkola oraz zamieszczone na stronie internetowej przedszkola,
  • w formie elektronicznej na stronie nabor.um.bialystok.pl (wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do przedszkola w celu potwierdzenia rejestracji wniosku)

Wnioski wraz z potrzebnymi załącznikami (dokumenty potwierdzające kryteria oraz oświadczenia) przyjmowane będą
od 6 kwietnia 2017 do 13 kwietnia 2017r w kancelarii przedszkola
w godzinach 8:00 – 16:00r.

Zapraszamy do odwiedzania naszego przedszkola
w dniach: 06 – 13 kwietnia 2017r.
w godz. 10:00 – 11:00 i 12:30 – 13:30

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.04.2017 do 13.04.2017

w godzinach 8.00-16.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  

 

do 18.04.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.04.2017 r.

do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, poprzez podpisanie umowy

od 21.04.2017r.  do  25.04.2017r.
w godzinach:

8:00 – 16:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26.04.2017r.

do godz. 15:00

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie
Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe (lit. a – g) Mają one jednakową wartość.

DEFINICJA KRYTERIUM DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIUM FORMA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIANIE KRYTERIUM
a)      wielodzietność rodziny – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

oświadczenie – składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b)      niepełnosprawność kandydata

c)       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz2046, z późn. zm.), składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

-prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

– oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu – składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata
g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm.) składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe do Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe, określone poniżej.

Definicja kryterium Dokument potwierdzający spełniane kryterium Liczba punktów
1.    dziecko 6 – letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (urodzone w 2011r) lub dziecko 7 letnie z odroczonym obowiązkiem szkolnym (urodzone w 2010 r.) lub dziecko 5 letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (urodzone w 2012 r.), któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 44
2.   pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio jednego rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu

 

oświadczenie rodzica/ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

Ø  zatrudnienie – zaświadczenie z zakładu pracy,

Ø  prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

Ø  prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – aktualny (nie starszy,
niż 3 dni przed złożeniem wniosku)
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Ø  pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym

22
3.kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola dotyczące:

-dziecka u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka, u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego i/ lub nietolerancję laktozy, którego rodzice wnioskują o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Białymstoku

zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej alergii pokarmowej 12
4.   rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, edukacji w danym przedszkolu/szkole przez rodzeństwo kandydata oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły – oświadczenie rodzica 6
5. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 2
6. w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od najstarszych. oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. 1

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w przedszkolu oraz na stronie Miasta Białegostoku http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.html

Komentarze są wyłączone.

Skip to content