Modyfikacja treści SIWZ

 

Białystok, 15.11.2010r.

 

 

 

 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ:

 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku
w ramach realizacji projektu „Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(sprawa nr 5/2010) Zamawiający, Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu tj.:

  • w załączniku nr 5 SIWZ – projekt umowy – § 8 otrzymuje brzmienie:

Umowa zawarta jest na czas określony: od dnia jej zawarcia do 31.08.2012 r.”

 

 

Komentarze są wyłączone.

Skip to content